Privacy Policy

OPENBAARMAKING VOLGENS DE ART. 13-14 VAN DE AV (ALGEMENE GEGEVENSBESCHERMINGSREGELING) 2016/679

Volgens de wet zal deze behandeling gebaseerd zijn op principes van correctheid, rechtmatigheid, transparantie en bescherming van uw privacy en uw rechten.

Volgens artikel 13 van de GDPR 2016/679 bieden wij u daarom de volgende informatie:

 

A – Persoonsgegevens (naam, voornaam, identificatiedocument en kopie daarvan, telefoon, e-mailadres, enz.) Zullen bij de toetreding worden verstrekt, afhankelijk van het type vereniging waarom wordt verzocht

TAURO ESSICCATORI SRL, als eigenaar van de verwerking van uw persoonlijke gegevens, informeert u over het gebruik en uw rechten, zodat u bewust uw toestemming kunt geven, indien nodig, en de rechten kunt uitoefenen die worden geboden door het Algemeen Reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens (Europese Verordening 679/2016, hieronder: de verordening). Uw persoonlijke gegevens (verstrekt door u, door derden of binnen de grenzen van de wet komen van openbare lijsten) kunnen worden verwerkt voor de volgende uitdrukkelijk vermelde doeleinden: 1) Voldoen aan een contractuele verplichting (verkoop van goederen en diensten); 2) Naleven van wettelijke en regelgevende verplichtingen, inclusief die van fiscale aard (facturen, belastingaangiften, belastingbetalingen), sociale zekerheid (bescherming van de gezondheid van werknemers, verzekeringen en belastingverplichtingen); 3) Voorstellen van diensten of activa aan de betrokken persoon (dwz activiteiten voorafgaand aan het sluiten van een contract met derden); 4) Voer profilering uit om directe of indirecte marketing voor te stellen; 5) Om periodieke commerciële, informatieve, educatieve, nieuwsbriefcommunicatie te verzenden.

De wettelijke basis van de behandeling wordt vertegenwoordigd door: A Wettelijke verplichting of regulering, B Contract met belanghebbende of exec. van contr., C Legittimo inter. trattamhouder of derden, en uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene

In het bijzonder specificeren we de betekenis van de soorten doel:

   

 1. van de wet: dat wil zeggen, om te voldoen aan de verplichtingen voorzien door de wet, door een verordening, door de wetgeving van de Europese Unie en door bepalingen die zijn uitgegeven door instanties die daartoe wettelijk zijn gemachtigd of door bevoegde toezichthoudende of controleorganen (in dit geval de Uw toestemming is niet nodig omdat de verwerking van gegevens verband houdt met de naleving van deze verplichtingen / bepalingen). Onder de gegevens die door de wet worden verwerkt, vermelden we die met betrekking tot belastingvoorschriften of anti-witwasregisters.
 2.  

 3. contractueel en, meer in het algemeen, administratief boekhouden, dat wil zeggen om verplichtingen na te komen die voortvloeien uit de contracten waarvan u deel uit maakt of om vóór de sluiting van het contract aan uw specifieke verzoeken te voldoen, ook via technieken voor communicatie op afstand, tussen die een speciaal telefoon call center heeft (in dit geval is uw toestemming niet nodig, aangezien de verwerking van de gegevens functioneel is voor het beheer van de relatie of voor de uitvoering van de verzoeken); deze behandelingen omvatten ook het doel dat voortvloeit uit de bescherming van wederzijdse belangen voor de rechtbank en voor belastingdoeleinden of voor andere wettelijke verplichtingen, zoals bijvoorbeeld het bijhouden van een anti-witwasregister, indien van toepassing.
 4.  

 5. directe verkoop: gegevensverwerkingsactiviteiten die erop gericht zijn u informatie te verstrekken en u informatief, commercieel en reclamemateriaal te sturen (ook door middel van technieken voor communicatie op afstand, zoals uitsluitend postcorrespondentie, telefoonoproepen ook via geautomatiseerde oproepsystemen, faxen , e-mail, sms of mms of andere berichten) over producten, diensten of initiatieven van het bedrijf, om deze te promoten, om directe verkoop uit te voeren, om marktonderzoek uit te voeren, om de kwaliteit van de producten of diensten aan u te controleren aangeboden (ook via telefoontjes of het verzenden van vragenlijsten). De verwerking van dergelijke gegevens kan plaatsvinden door zijn optionele toestemming of op basis van het rechtmatige belang van het bedrijf wanneer het wordt geacht en beoordeeld als niet strijdig met uw rechten.
 6.  

 7. Profilering: gegevensverwerkingsactiviteiten gericht op het optimaliseren van het commerciële aanbod (ook door gerichte en geselecteerde analyses), gerichte commerciële communicatie uit te voeren, statistisch onderzoek uit te voeren, een of meer profielen toe te passen (om de juiste beslissingen te nemen) commercieel of om te analyseren of voorspellen, altijd voor commerciële doeleinden, uw persoonlijke voorkeuren, uw gedrag en uw attitudes). (In dit geval is uw toestemming optioneel en heeft dit geen invloed op het onderhoud van de relaties met het bedrijf.)
 8.  

 9. indirecte verkoop: dat wil zeggen door uw gegevens aan derden door te geven aan derden, zodat zij hun eigen commerciële activiteiten uitvoeren zoals aangegeven in het vorige nummer 3. (In dit geval is uw toestemming optioneel en heeft dit geen invloed op het onderhouden van de relaties met het bedrijf)
 10.  

 11. commerciële postings: dat wil zeggen om de redenen voor de beëindiging van de relatie te onderzoeken, na beëindiging of intrekking van relaties met de onderneming. (In dit geval is uw toestemming optioneel en heeft dit geen invloed op het onderhouden van relaties met het bedrijf)

Speciale gegevensgevallen:

   

 1. ‘Speciale’ gegevens, ook bekend als ‘gevoelig’, dat wil zeggen persoonlijke gegevens die raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen of lidmaatschap van een vakbond onthullen, genetische gegevens, biometrische gegevens bedoeld om te identificeren in op een eenduidige manier een natuurlijke persoon, gegevens met betrekking tot de gezondheid of het seksuele leven of seksuele geaardheid van de persoon (artikel 9 van de verordening) of met betrekking tot strafrechtelijke veroordelingen en misdrijven of aanverwante beveiligingsmaatregelen (artikel 10 van de verordening). Deze gegevens kunnen alleen worden verwerkt met uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming als een van de redenen vermeld in artikel 9, lid 2 en art. 10 van de verordening. Toestemming is gratis en optioneel, maar weigering van toestemming kan de uitvoering van een of meer van de activiteiten die u van het bedrijf heeft gevraagd, in gevaar brengen en specifiek betrekking hebben op feiten waarvoor het van essentieel belang is om dit soort gegevens te behandelen.
 2.  

 3. De toestemming voor de verwerking van uw gegevens kan bindend zijn voor het sluiten van contracten met de verantwoordelijke voor de verwerking of met derden. Alleen de gegevens waarvan de verwerking essentieel is voor het sluiten van de overeenkomst, kunnen bindend zijn voor het sluiten van de overeenkomst, terwijl u vrijblijvend de toestemming voor niet-essentiële gegevens kunt vrijgeven of weigeren, in het bijzonder voor profilering, commerciële communicatie , marketing.
 4.  

 5. Uw gegevens kunnen worden overgedragen aan derden voor de doeleinden die door de Eigenaar zijn vermeld. In het bijzonder kunnen ze worden overgedragen aan derde landen onder voorbehoud van geschiktheid of, bij gebrek hieraan, met uw expliciete toestemming.

 

B – METHODE VOOR GEGEVENSVERWERKING.

De verwerking van uw gegevens vindt plaats met behulp van handmatige middelen en door middel van handmatige / papieren archivering en op elektronische en geautomatiseerde wijze, met methoden die strikt verband houden met de bovengenoemde doeleinden. Waar u hebt ingestemd, kan de verwerking ook worden gedaan door gegevens te profileren of te vergelijken. Het bedrijf heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om het risico van verlies, verslechtering, diefstal van uw gegevens te voorkomen en te beperken en om een ​​redelijk herstel te garanderen in geval van inbreuk op de gegevens.

De verwerking vindt plaats om de veiligheid, bescherming en vertrouwelijkheid van uw gegevens te garanderen.

Binnen het bedrijf leren ze over uw persoonlijke gegevens, als beheerders of verwerkers:

   

 • werknemers, leidinggevenden en directeuren of aandeelhouders van het bedrijf die wettelijke of bestuurlijke, administratieve, samenwerkingsgerichte of commerciële functies hebben of hebben die onderworpen zijn aan zelfstandige contracten die binnen de bedrijfsstructuur opereren. Zulk personeel is door het Bedrijf voorzien van adequate training en instructies om de bewaring, het onderhoud, de bijwerking en de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen. De toestemming voor de verwerking door dergelijk personeel is niet vereist, omdat dit inherent is aan de noodzakelijke formaliteiten die wettelijk vereist zijn.
 •  

 • Buiten het bedrijf kunnen uw gegevens worden verwerkt door:
 •  

 • werknemers die onderworpen zijn aan een niet-werknemerscontract dat buiten de faciliteiten van het bedrijf opereert
 •  

 • commercials die onderworpen zijn aan niet-werknemerscontracten die buiten de faciliteiten van het bedrijf opereren
 •  

 • adviseurs van welke aard dan ook (advocaten, artsen of accountants, ingenieurs, architecten, arbeidsconsulenten of andere professionals die zijn geregistreerd of niet geregistreerd in beroepsverenigingen), die namens het bedrijf technische en ondersteunende taken uitvoeren (in het bijzonder: diensten juridische diensten, IT-diensten, verzendingen) en bedrijfscontrole.
 •  

 • Voor het nastreven van de bovengenoemde doeleinden kan het bedrijf communiceren of anderszins verzenden
 •  

 • Uw gegevens voor bepaalde onderwerpen, inclusief buitenlanders, die de ontvangen gegevens als onafhankelijke mede-eigenaars zullen gebruiken, tenzij ze door het bedrijf zijn aangeduid als “verantwoordelijk” voor de verwerking van hun specifieke competentie. en verkrijg de lijst van derden aan wie dergelijke gegevens worden doorgegeven.
 •  

 • Overheidsinstanties of overheidsdiensten voor de naleving van wettelijke verplichtingen

Het is mogelijk dat de verantwoordelijke de verwerking van uw gegevens delegeert aan andere verantwoordelijke subbeheerders, die op hun beurt worden geïnstrueerd over de juiste gegevensverwerkingsmethoden.

Aangezien de gegevens die u verstrekt, mogelijk bestaan ​​uit zogenaamde ‘speciale’ gegevens, die al bekend staan ​​als ‘gevoelig’ in overeenstemming met artikel 9 van de Europese verordening, dat wil zeggen in gegevens over raciale afkomst, gezondheid, seksuele geaardheid of gewoonten, richtlijnen voor politieke gedachten vakbonds-, religieuze of filosofische of strafvonnissen van veroordeling (artikel 10 van de Verordening), kan de behandeling plaatsvinden met uw voorafgaande schriftelijke toestemming en voor de doeleinden die in deze vorm van behandeling zijn aangegeven, behalve in gevallen van behandeling die wettelijk is gedefinieerd in de Verordening

Uw gegevens kunnen worden onderworpen aan profilering, dat wil zeggen het verzamelen en aggregeren van gegevens over u met het oog op het nemen van de juiste zakelijke beslissingen of het analyseren of voorspellen, altijd voor commerciële doeleinden, van uw persoonlijke voorkeuren, uw gedrag en uw bekwaamheden. Profilering kan plaatsvinden a) na uw toestemming b) op basis van het legitieme belang van ons bedrijf. Het niet verkrijgen van toestemming voor profileringsdoeleinden vormt normaal gezien geen compromis voor de reguliere ontwikkeling van de relatie op basis waarvan uw gegevens worden verwerkt. Het uitvoeren van profileringsactiviteiten kan uw rechten en kansen ten aanzien van de aanbiedingen van ons bedrijf in gevaar brengen.

Uw gegevens kunnen worden overgebracht naar een ander land. In dit geval, als dit gebeurt binnen de Europese Unie, worden uw gegevens op dezelfde manier behandeld als in Italië. In het geval van overdracht naar landen buiten de Europese Unie, zullen deze worden behandeld met inachtneming van de rechten die in uw voordeel zijn vastgelegd door de Europese verordening. Als de gegevens worden overgebracht naar een land buiten de EU, is het mogelijk om te worden behandeld door onderwerpen die de naleving van de rechten van de Europese verordening garanderen door vrijwillige adhesie door dezelfde met bepalingen van algemene aard.

De gegevensoverdracht vindt in elk geval plaats via tools die de bescherming van de gegevens tegen indringing door derden garanderen.

Uw gegevens zijn direct verzameld

   

 • gegevens over eigenaar en vertegenwoordiger
 •  

 • Data Protection Officer-gegevens
 •  

 • doel en juridische basis van de verwerking
 •  

 • gegevensontvangers
 •  

 • is van plan om gegevens over te dragen naar het buitenland
 •  

 • duur van de bewaarperiode of criteria voor het bepalen van de duur
 •  

 • recht op toegang, rectificatie, annulering, verwerking van oppositie, portabiliteit
 •  

 • recht om behandeling in te trekken indien mogelijk, tenzij wettelijk vereist
 •  

 • mogelijkheid om klachten bij de autoriteit (garant) in te dienen
 •  

 • als de gegevens verplicht zijn voor de uitvoering van een contract of wettelijk en de gevolgen als de toestemming niet wordt gegeven
 •  

 • als de gegevens zijn of zullen worden onderworpen aan profilering en, zo ja, de logica van profilering
 •  

 • het bestaan ​​van automatische besluitvormingsprocessen en het recht van de betrokkene om beslissingen te nemen naar aanleiding van menselijk ingrijpen.

Ons bedrijf heeft van derde partijen onderwerpen betreffende het verkregen. Daarom bieden wij in dit formulier de volgende informatie, indien van toepassing op u:

   

 • Gegevenshouder en vertegenwoordiger
 •  

 • Data protection officer (RDP / DPO) data indien van toepassing
 •  

 • doel en juridische basis van de verwerking
 •  

 • categorieën verzamelde gegevens
 •  

 • gegevensontvangers
 •  

 • is van plan om gegevens over te dragen naar het buitenland
 •  

 • bewaartermijn of criteria voor het bepalen van de periode
 •  

 • toegangsrechten, intrekking, rectificatie, annulering, overdraagbaarheid, intrekking van toestemming voor behandeling, beperking
 •  

 • mogelijkheid van klacht bij de borg
 •  

 • de bron waaruit uw gegevens afkomstig zijn, die als volgt is:
 •  

 • _________________________________________________________
 •  

 • _________________________________________________________
 •  

 • het bestaan ​​van automatische besluitvormingsprocessen en het recht van de betrokkene om beslissingen te nemen naar aanleiding van menselijk ingrijpen

Uw gegevens worden door de verantwoordelijke voor de verwerking bewaard, met betrekking tot de beoogde doeleinden, de tijd die nodig is om de bestaande relatie met u uit te voeren en om wederzijdse bescherming op het gebied van de rechten van de rechter te garanderen, en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, inclusief die van een aard belasting. De gegevens die niet noodzakelijk zijn voor de laatste doeleinden zullen worden verwijderd binnen de maximale termijn voorzien door het recht om te worden vergeten, zoals hieronder aangegeven in deze verklaring, of, op zijn verzoek, zelfs in een kortere tijd, in tegenstelling tot de rechten van de Eigenaar.

De gegevens van de belanghebbende partij die niet voor specifieke wettelijke verplichtingen hoeven te worden bewaard, worden binnen tien jaar verwijderd

Met betrekking tot de profileerlogica verklaart het bedrijf het volgende: profilering wordt uitgevoerd om de browse-ervaring te verbeteren, ten behoeve van geanonimiseerde statistische analyse, voor commerciële doeleinden, of om online voorgestelde of verzonden advertentiegegevens te personaliseren.

 

C – RECHTEN VAN DE BELANGHEBBENDE

U kunt op elk moment de volgende rechten uitoefenen die uitdrukkelijk worden erkend door de Voorschriften:

   

 • U hebt het recht om op elk moment een klacht in te dienen bij de nationale autoriteit (Garant voor de bescherming van persoonsgegevens) als u denkt dat uw rechten worden geschonden
 •  

 • U hebt het recht om uw gegevens altijd juist en actueel te houden en daarom op elk gewenst moment de update van dezelfde te kunnen melden of aan te vragen
 •  

 • U hebt het recht om uw toestemming voor de verwerking van gegevens in te trekken wanneer dit niet wordt verhinderd door de wet of door de noodzaak om de rechten van de eigenaar zelfs voor de rechtbank te beschermen. In ieder geval geeft het verzoek tot intrekking het recht om de behandeling te beperken.
 •  

 • U hebt het recht op toegang tot uw gegevens verwerkt door de Eigenaar via een schriftelijke aanvraag, inclusief een IT-verzoek. Het is essentieel dat u ons een bewijs van uw identiteit kunt verstrekken, mogelijk zelfs door toegang te krijgen tot onze databases door middel van referenties die uniek zijn voor uw persoon. Ze heeft slechts één keer recht op gratis toegang, terwijl een vergoeding kan worden gevraagd voor verzoeken na de eerste. U hebt het recht om binnen dertig dagen na het verzoek antwoord te ontvangen. U hebt het recht om uw gegevens in afdrukbare formaten te hebben.
 •  

 • U hebt het recht om uw gegevens te corrigeren en bij te werken en kan te allen tijde om aanpassing en correctie vragen wanneer wordt gecontroleerd of de gegevens in ons bezit niet bijgewerkt of onjuist waren. Om de bijwerking van de gegevens te garanderen, nodigen wij u uit ons op de hoogte te stellen van eventuele nuttige wijzigingen.
 •  

 • U hebt het recht om uw gegevens te verwijderen, zolang het geen gegevens zijn die de gegevensbeheerder moet bewaren voor specifieke wettelijke verplichtingen, zoals bijvoorbeeld verplichtingen die voortkomen uit belastingwetgeving, het witwassen van geld of voor de bescherming van de rechten van de eigenaar in een rechtszaak.
 •  

 • Als u de juistheid van uw gegevens betwist, of de rechtmatigheid van de verwerking, of het recht van de eigenaar om uw gegevens te verwijderen, of u zich verzet tegen de verwerking van gegevens en de eigenaar uw oppositie betwist, heeft u recht op dat uw gegevens worden opgeslagen, maar niet worden verwerkt, behalve binnen de grenzen van wat nodig is voor de oplossing van het geschil over de gegevens.
 •  

 • Als de gegevensbeheerder uw gegevens geheel of gedeeltelijk wijzigt of verwijdert, hebt u recht op informatie en bent u tegen de wijziging en annulering.
 •  

 • U hebt het recht om uw gegevens – opgeslagen en verwerkt elektronisch – over te dragen aan een andere exploitant, binnen de limieten aangegeven door de voorschriften, en op voorwaarde dat dit technisch mogelijk is, op een manier die een gemakkelijke lezing en verwerving door derden mogelijk maakt. De gegevens waarvoor u gerechtigd bent over te dragen (portabiliteit) omvatten ook gegevens die voortvloeien uit de automatische observatie van uw activiteit uitgevoerd door de IT-diensten van de Data Controller, zoals onderzoek en chronologie van uitgevoerde activiteiten
 •  

 • U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens, voor profilering, voor het gebruik van gegevens voor direct marketing, voor profilering door openbaar belang of voor wetenschappelijk, historisch of statistisch onderzoek.
 •  

 • Het bedrijf kan onder bepaalde omstandigheden geautomatiseerde procedures toepassen om beslissingen te nemen die het betreffen en in het bijzonder om te beslissen of en onder welke voorwaarden u rechtstreeks of via derden overeenkomsten kunt sluiten. om te verzoeken dat uw standpunt, alvorens een bindend besluit te nemen, hoe dan ook wordt onderzocht door een menselijke operator die een beoordeling van de verdiensten uitvoert. Het gebruik van geautomatiseerde besluitvormingsprocedures kan leiden tot uw uitsluiting van bepaalde aanbiedingen, aanbiedingen of het recht om contracten te sluiten of van bepaalde promoties te profiteren.
 •  

 • Omdat uw gegevens mogelijk worden verwerkt om e-commerce-activiteiten uit te voeren, heeft u het recht om uw gegevens te laten verwerken volgens de modernste IT-procedures. Uw gegevens kunnen voor dit doel worden overgedragen aan derden om de technische-IT-procedures met betrekking tot de totstandkoming van het contract en de uitvoering ervan, zoals bijvoorbeeld servers van derden, volledig of gedeeltelijk te voltooien. , managers van logistiek en transportdiensten. Uw toestemming voor dit doel is altijd nodig en in het geval dat u niet instemt met de verwerking van de gegevens die nodig zijn voor het sluiten van de transacties, kan het Bedrijf u misschien niet de gevraagde services bieden. De toestemming voor de verwerking van de onmisbare gegevens moet worden gescheiden van de toestemming voor de verwerving van niet-essentiële gegevens of voor andere doeleinden dan die met betrekking tot het sluiten van contracten met betrekking tot elektronische handel.
 • Het bedrijf kan onder bepaalde omstandigheden geautomatiseerde procedures toepassen om beslissingen te nemen die het betreffen en in het bijzonder om te beslissen of en onder welke voorwaarden u rechtstreeks of via derden overeenkomsten kunt sluiten. om te verzoeken dat uw standpunt, alvorens een bindend besluit te nemen, hoe dan ook wordt onderzocht door een menselijke operator die een beoordeling van de verdiensten uitvoert. Het gebruik van geautomatiseerde besluitvormingsprocedures kan leiden tot uw uitsluiting van bepaalde aanbiedingen, aanbiedingen of het recht om contracten te sluiten of van bepaalde promoties te profiteren.
 •  

 • Omdat uw gegevens mogelijk worden verwerkt om e-commerce-activiteiten uit te voeren, heeft u het recht om uw gegevens te laten verwerken volgens de modernste IT-procedures. Uw gegevens kunnen voor dit doel worden overgedragen aan derden om de technische-IT-procedures met betrekking tot de totstandkoming van het contract en de uitvoering ervan, zoals bijvoorbeeld servers van derden, volledig of gedeeltelijk te voltooien. , managers van logistiek en transportdiensten. Uw toestemming voor dit doel is altijd nodig en in het geval dat u niet instemt met de verwerking van de gegevens die nodig zijn voor het sluiten van de transacties, kan het Bedrijf u misschien niet de gevraagde services bieden. De toestemming voor de verwerking van de onmisbare gegevens moet worden gescheiden van de toestemming voor de verwerving van niet-essentiële gegevens of voor andere doeleinden dan die met betrekking tot het sluiten van contracten met betrekking tot elektronische handel.
 •  

 • Het bedrijf kan uw gegevens onder bepaalde omstandigheden verwerken om met u te communiceren over commerciële of informatieve of educatieve initiatieven (c.d. nieuwsbrief). In dit geval moet uw toestemming, indien nodig, expliciet zijn en gescheiden van andere vormen van toestemming en u kunt de toestemming die u hiervoor hebt gegeven te allen tijde intrekken.
 •  

 • U hebt het recht om te worden geraadpleegd bij het beoordelen van beveiligingsprocedures voor de verwerking en bescherming van uw gegevens

 

D – AANDUIDING VAN DE ONDERWERPEN DIE BETROKKEN ZIJN BIJ DE BEHANDELING Uw gegevens kunnen worden verwerkt door de volgende onderwerpen:

   

 1. [eigenaar] Tauro Essiccatori srl – Via del Lavoro, 6 36043 – Camisano Vicentino (VI) – C.F. en BTW nummer 03977800246
 2.  

 3. [mede-eigenaren] Geen
 4.  

 5. [vertegenwoordiger] Niet van toepassing
 6.  

 7. [verantwoordelijk] Volg deze link voor de lijst met externe processors persoonlijke gegevens
 8.  

 9. [RDP / DPO] Geen afspraak nodig

 

E – WIJZE VAN UITOEFENING VAN UW RECHTEN

Uw verzoeken kunnen worden uitgeoefend door schriftelijke communicatie met het bedrijf VIA DEL LAVORO 6, CAMISANO VICENTINO (VI) of met het e-mailadres info@tauroessiccatori.com, of, indien verstrekt, onafhankelijk binnen de persoonlijke ruimte elektronisch ter beschikking gesteld door middel van een unieke identificatie.

Vraag een offerte aan

Vraag nu uw offerte aan:
wij antwoorden in 24/48 uur.

VRAAG EEN OFFERTE AAN

Interesse om Biosec te verkopen?

Neem contact met ons op en
wordt een Tauro dealer

NEEM CONTACT OP